Cookie Consent by Free Privacy Policy website Política de privacitat - Museu del Ferrrocarril de Catalunya

I. Objecte

L’objecte de la present Política de Privacitat és definir les condicions respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanades a través de la navegació o contractació de serveis des del lloc web www.museudelferrocarril.org

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P., entitat de la qual depèn el Museu del Ferrocarril de Catalunya, com a titular del lloc web, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

En virtut d’aquestes disposicions, l’informem que les dades que voluntàriament ens facilita fent ús de qualsevol dels formularis disponibles al lloc web seran incorporades als fitxers informàtics adequats a cada finalitat i subjectes a tractament d’acord amb les consideracions que s’exposen a continuació.

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

II. Responsable del Tractament

El responsable de l’tractament és la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (En endavant, la Fundació), fundació del sector públic estatal constituïda el 20 de febrer de 1985, C.I.F. G-78043700, inscrita el 14 de maig de 1985 amb el núm 146 en el Registre del Protectorat de Fundacions del Ministeri de Cultura (B.O.E. de l’09-07-85) i amb domicili social a:

C/ Santa Isabel 44
28012 – Madrid
www.ffe.es

La direcció de contacte del museu és:

Museu del Ferrocarril de Catalunya
Pl. Eduard Maristany, s/n, 08800
Vilanova i la Geltrú
museu@museudelferrocarril.org

Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Per a qualsevol gestió o sol·licitud relacionada amb la nostra política de protecció de dades personals pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de dpd@ffe.es

Registre d’Activitats de Tractament:
Si ho desitja, pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament des del web del Responsable:
https://ffe.es/fundacion/registro_actividades.htm

III. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Informem als usuaris de l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal creat a partir de les dades obtingudes des dels formularis del portal, sent les principals finalitats que tenim identificades les següents:
 
 • Gestió i contractació dels serveis de venda en línia
 • Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar
 • Mantenir-lo informat, sempre que ens hagi donat el seu consentiment, sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès a través de diferents canals de comunicació del Museu del Ferrocarril

Així, la licitud del tractament de les dades personals vindrà justificada per:

 • Per a la gestió i contractació dels serveis de venda en línia la base legal serà: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals ( art. 6.1.b RGPD)
 • Pel que fa a les peticions d’informació i/o, si s’escau, la tramesa d’informació relacionada amb les activitats del Museu del Ferrocarril la base legal serà el consentiment de l’usuari per a un o diversos fins específics (art. 6.1.a RGPD)

IV. Com recaptem la seva informació?

Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal de la mateixa, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades.

En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

A través d’aquest lloc web demanem informació personal relacionada amb la seva navegació a través de l’ús de cookies. Per conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quins són les seves finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar-les, consulteu la nostra Política de Cookies.

V. Responsabilitat l'usuari

Al facilitar les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

VI. Quant conervem seva informació?

Només conservarem la seva informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens vénen imposades i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l’acompliment de la finalitat per la qual les dades van ser recaptades.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.

VII. A qui comuniquem les dades?

En general, la Fundació, a través del Museu del Ferrocarril, no compartirà la seva informació personal, excepte la necessària per al transport i lliurament a domicili dels productes sol·licitats a la botiga virtual; la gestió i contractació dels serveis de venda en línia (a través de la plataforma 4Tickets (https://4tickets.net/); la inclusió (si hem obtingut prèviament el seu consentiment) de la seva adreça de correu en les llistes de distribució per a l’enviament d’informació del Museu del Ferrocarril a través de l’empresa MailRelay (www.mailrelay.com); i aquelles cessions que hem de realitzar en base a obligacions legals imposades.

Les seves dades estaran igualment accessibles per part del nostre proveïdor de serveis de hosting: L’Illa d’Internet S.L., en un servidor Cloud Builder dedicat en infraestructura del proveïdor de servei ARSYS INTERNET, SLU com a proveïdor de housing.

Així mateix, la seva informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

VIII. Transferéncies internacionals de dades

No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

IX. Quins són els seus detrets en relació a el tractament de les seves dades i com pot exercir-los?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan sigui procedent.

Aquests drets es caracteritzen per les següents raons:
 
 • El seu exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), en aquest cas La Fundació podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal o voluntari
 • Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més
 • Tenim l’obligació d’informar sobre els mitjans per exercir aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar l’exercici de el dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera
 • Si la Fundació no dóna curs a la sol·licitud, l’informarà, com a molt tard en un mes, de les raons de la no actuació i la possibilitat de reclamar davant d’una Autoritat de Control

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cada un dels drets:

Per exercir els seus drets la Fundació posa a la seva disposició els següents mitjans:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça postal del Museu del Ferrocarril o de la Fundació, amb la referència “Exercici de Drets LOPD”.
 • Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades (dpd@ffe.es) indicant en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

En ambdós casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si s’escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6-28.001 Madrid.

X. Com protegim la seva informació?

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, si s’escau, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

XI. Acceptació i canvis en aquesta ploítica de privacitat

Cal que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implica l’acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.

La Fundació (i per tant el Museu del Ferrocarril) es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l’usuari.