Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles
Maquinista

Legal notice

Drets de Propietat Intel·lectual


Tots els continguts del website www.museudelferrocarril.es, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú (MFCVG), que és gestionat per la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), institució titular de la pàgina web, domiciliada al carrer Santa Isabel 44, 28012 Madrid, amb CIF G 78043700. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de fer-se amb el consentiment previ dels responsables del MFCVG-FFE.

 

 

 

Política de privacitat

A efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 i al que es disposa en El Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016) li informem que les dades que voluntàriament ens facilita fent ús de qualsevol dels formularis web disponibles al Portal seran incorporats als fitxers informàtics adequats a cada finalitat i subjectes a tractament d'acord amb les indicacions que s'exposen a continuació.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La responsabilitat sobre el tractament de les seves dades és de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols que és una fundació del Sector Públic Estatal constituïda el 20 de febrer de 1985, C.I.F. G-78043700, i inscrita el 14 de maig de 1985 amb el nº 146 en el Registre del Protectorat de Fundacions del Ministeri de Cultura (B.O.I. del 09-07-85) i amb domicili social:

C/ Santa Isabel 44

28012 - Madrid

www.ffe.es

El Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú és una de les àrees de la Fundació i les seves dades són els següents:

Pl. Eduard Maristany, s/n, 08800

www.museudelferrocarril.org

comunicacio@museudelferrocarril.org

 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Per a qualsevol gestió o sol·licitud relacionada amb la nostra política de protecció de dades personals pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de dpd@ffe.es

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Les dades personals recaptades a través dels formularis inclosos en aquest lloc web seran utilitzats única i exclusivament per a les finalitats indicades en cadascun d'ells: alta en la llista de distribució del Butlletí informatiu del Museu del Ferrocarril de Catalunya i, si escau, l'enviament d'informació pel que fa a l'agenda d'activitats, les notícies i les novetats que es produeixin.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals als efectes exposats tret que els usuaris ens manifestin expressament la seva intenció que els mateixos no figurin en els nostres registres, en l'exercici del seu dret de supressió, tret que concorrin circumstàncies legals que ens obliguin a mantenir-los actius durant el temps necessari.

A qualsevol moment, cursant una sol·licitud a través del contacte del Museu del Ferrocarril de Catalunya o del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, podrà indicar-nos la seva intenció que les seves dades siguin suprimides.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les seves dades ve donada pel consentiment explícit de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols i, en aquest cas, des del Museu del Ferrocarril de Catalunya, s'estan tractant dades personals que els concerneixin o no.

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols deixarà de tractar els mateixos, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• L'Usuari tindrà dret a formular les seves queixes o reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i davant el Delegat de Protecció de Dades de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (dpd@ffe.es)

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades s'obtenen exclusivament a través dels formularis previstos als apartats corresponents d'aquest lloc web o mitjançant petició expressa per part de la persona interessada a través dels nostres contactes de correu electrònic.

No es tracten dades especialment protegides.